Yellowstone National Park, Lakes Photo 6
Previous Photo                                        Next Photo

Small lake near Lake  Yellowstone
Yellowstone National Park

Photo 6 of 6